Pages Menu
Categories Menu

INOVATIVNE STRATEGIJE: MIP IN PACIS

Odkrijte pristopa PACIS in MIP, ki spodbujata inovacije v podjetjih.

PACIS

Razumevanje temeljnih vzrokov problema je prvi in nujni korak na poti do iskanja ustreznih rešitev. PACIS je kratica za problem/challenge analysis, creation of ideas and selection; je pristop za kreativno analizo problema in iskanje rešitev, tudi prebojnih. Primeren je predvsem za zahtevne probleme, omogoča pa njihovo identifikacijo, analizo in reševanje. PACIS se izvaja v skupini praviloma 5 do 10 oseb, ki so delno specialisti s področja zaznane težave, delno pa generalisti. Del udeležencev, lahko tudi zunanjih strokovnjakov, mora imeti dovolj široko znanje z drugih področij in poznati prihajajoče trende. Učinkovitost pristopa PACIS je odvisna predvsem od kakovosti in ustvarjalnosti dela celotne skupine in doslednosti pri sledenju fazam procesa.

Izvedba poteka v več fazah. V fazi priprave se določi problem, ki se ga natančno definira in analizira ter razgradi na osnovne dejavnike oz. izvorne probleme. Na podlagi ugotovljenih izvornih problemov ali vzrokov problema pa sledi iskanje ali kreiranje rešitev. Pristop preko sodelovanja strokovnjakov različnih področij in s kreiranjem idej gradi na upoštevanju prihajajočih trendov in jih hkrati soustvarja – tako na ravni tehnologije kot na ravni povezovanja z drugimi panogami.

MIP

Prvi korak na poti do inovacije je ideja, ki pa temelji na zaznanem problemu oz. priložnosti. MIP je metoda, ki označuje masovno identifikacijo problemov (mass identification of problems). Gre za nov koncept, kako v podjetju mobilizirati večje število zaposlenih z namenom zaznavanja priložnosti in ustvarjanja potencialnih rešitev. Metoda združuje različne tehnike, ki se osredotočajo na prvo fazo invencijsko-inovacijskega procesa. V okviru pristopa MIP se v skupini s pomočjo različnih tehnik identificira veliko število problemov oz. izzivov. Ti so lahko izhodišče tako za inkrementalne kot za prebojne rešitve. MIP poteka v dveh fazah. Prva v obliki delavnice, kjer se udeleženci/predstavniki podjetja seznanijo z metodo. V nadaljevanju se prek e-učilnice in skupinskega dela vključi več udeležencev iz podjetja, ki v obdobju več tednov s kontinuiranim delom in ustreznimi pristopi iščejo probleme/priložnosti in ideje za njihovo rešitev.

Uporaba pristopov – metodologij v projektu SharTec

V okviru projekta SharTec se bosta metodologiji PACIS in MIP implementirali v obliki delavnic s podjetji. PACIS bo izvedena kot delavnica s partnerskim podjetjem projekta, Hidrio. Delavnica bo potekala v skupini 5-10 oseb, ki so vključeni v področje in procese dela, kjer v danem obdobju izvajanja projekta Hidria zaznava težave. Delavnico bosta vodila dva moderatorja, ki sta strokovnjaka s področja inoviranja. Potekala bo v več fazah. V prvi fazi se bodo udeleženci seznanili s problem in ga opredelili. V drugi fazi bodo z različnimi tehnikami skušali natančno definirati, tako da mu bodo poiskali vzroke in podvzroke. Tretja faza bo namenjena analizi ugotovljenih vzrokov problema in diskusiji o njih. V četrti fazi bodo udeleženci z različnimi tehnikami iskali ideje za potencialne rešitve problema. V načrtu je izvedba PACIS delavnice še v enem od italijanskih podjetij.

MIP bo izvedena kot delavnica, na katero bodo povabljena podjetja, ki so za to izrazila pripravljenost in željo v anketnem vprašalniku. Pričakujemo, da bo na delavnici sodelovalo 20-25 udeležencev. Enodnevna delavnica bo potekala pod vodstvom moderatorjev v več fazah, nato pa še nekaj tednov vodeno v e-učilnici. Na prvem srečanju bodo udeležencem predstavljene različne tehnike z namenom identifikacije čim večjega števila problemov. Sledil bo izbor enega ali dveh problemov, ki se jih bo natančno definiralo in pilotno poiskalo rešitve. Udeleženci bodo z metodo nadaljevali v svojih podjetjih, pri čemer bodo v proces vključili tudi druge zaposlene. Z različnimi tehnikami bodo analizirali problem, ugotovili vzroke in iskali rešitve. Pri tem jim bo v e-učilnici na voljo tako ustrezno gradivo, smernice za delo in podpora moderatorjev, ki bodo beležili potek in odzive na izvajanje tehnik v podjetju. Po potrebi bo organizirano zaključno srečanje v živo, kjer bodo udeleženci predstavili svoje vtise in rezultate delavnice.

Cilj delavnice MIP je ne le v odkrivanju in analizi problemov, ampak tudi v seznanjanju in uvajanju procesov inoviranja v redno delo podjetja.