Pages Menu
Categories Menu

Fakulteta za management Koper

CapodistriaFakulteta za management Koper, članica Univerze na Primorskem, je visokošolski zavod za izobraževanje in raziskovanje na področjih družboslovnih in poslovno-upravnih ved s poudarkom na managementu, ki interdisciplinarno povezuje ekonomske, poslovne, pravne, organizacijske in vedenjske vede. Na osnovi lastnih in tujih raziskovalnih dosežkov izvajamo mednarodno primerljive dodiplomske in podiplomske študijske programe ter izobraževanje po konceptu vseživljenjskega učenja. UP FM prispeva k prenosu teorije v prakso, k izboljšanju izobrazbene strukture ter večji konkurenčnosti regije in Slovenije v evropskem prostoru. Prizadevamo si za internacionalizacijo, zato podpiramo izmenjavo študentov, učiteljem in raziskovalcev, organiziramo mednarodno znanstvene konference, sodelujemo pri mednarodnih projektih in izdajamo mednarodni znanstveni reviji v angleščini in v slovenščini. V okviru mednarodne šole izvajamo predmete v angleščini in vsako leto organiziramo mednarodno poletno šolo.

Znanstvenoraziskovalno in razvojno delo poteka v okviru registrirane raziskovalne skupine “Inštitut za raziskovanje v managementu”. Pri delu se uporablja obstoječo kakovostno računalniško opremo in informacijski sistem, ki zadostujeta vsem raziskovalnih in strokovnim potrebam.